بلبرینگ های سوزنی KPB

بلبرینگ های سوزنی KPB

 

ابعاد کالا

NKI 55-68-35 KPB

HK 3-6.5-6/KPB

HK 4-8-8/KPB

HK 5-9-9/KPB

HK 6-10-8/KPB

HK 6-10-9/KPB

HK 7-11-9/KPB

HK 8-12-8/KPB

HK 8-12-10/KPB

HK 9-13-10/KPB

HK 9-13-10/KPB

HK 9-13-12/KPB

HK 10-14-10/KPB

HK 10-14-12/KPB

HK 10-14-15/KPB

HK 12-16-10/KPB

HK 12-18-12/KPB

HK 13-19-12/KPB

HK 14-20-12/KPB

HK 15-21-12/KPB

HK 15-21-16/KPB

HK 15-21-22/KPB

HK 16-22-12/KPB

HK 16-22-16/KPB

HK 16-22-22/KPB

HK 17-23-12/KPB

HK 18-24-12/KPB

HK 18-24-16/KPB

HK 20-26-10/KPB

HK 20-26-12/KPB

HK 20-26-16/KPB

HK 20-26-20/KPB

HK 20-26-30/KPB

HK 22-28-10/KPB

HK 22-28-12/KPB

HK 22-28-16/KPB

HK 22-28-20/KPB

HK 25-32-12/KPB

HK 25-32-16/KPB

HK 25-32-20/KPB

HK 25-32-26/KPB

HK 25-32-38/KPB

HK 28-35-16/KPB

HK 28-35-20/KPB

HK 30-37-12/KPB

HK 30-37-16/KPB

HK 30-37-20/KPB

HK 30-37-26/KPB

HK 30-37-38/KPB

HK 35-42-12/KPB

HK 35-42-16/KPB

HK 35-42-20/KPB

HK 40-47-12/KPB

HK 40-47-16/KPB

HK 40-47-20/KPB

HK 45-52-12/KPB

HK 45-52-16/KPB

HK 45-52-20/KPB

HK 50-58-20/KPB

HK 50-58-25/KPB

HK 55-63-20/KPB

HK 55-63-28/KPB

HK 60-68-12/KPB

HK 60-68-20/KPB

HK 60-68-32/KPB

NK 5-10-10/KPB

NK 5-10-12/KPB

NK 6-12-10/KPB

NK 6-12-12/KPB

NK 7-14-10/KPB

NK 7-14-12/KPB

NK 8-15-12/KPB

NK 8-15-16/KPB

NK 9-16-12/KPB

NK 9-16-16/KPB

NK 10-17-12/KPB

NK 10-17-16/KPB

NK 12-19-12/KPB

NK 12-19-16/KPB

NK 14-22-13/KPB

NK 14-22-16/KPB

NK 14-22-20/KPB

NK 15-23-16/KPB

NK 15-23-20/KPB

NK 16-24-13/KPB

NK 16-24-16/KPB

NK 16-24-20/KPB

NK 16-24-22/KPB

NK 17-25-16/KPB

NK 17-25-20/KPB

NK 18-26-16/KPB

NK 18-26-20/KPB

NK 19-27-16/KPB

NK 19-27-20/KPB

NK 20-28-13/KPB

NK 20-28-16/KPB

NK 20-28-20/KPB

NK 20-28-23/KPB

NK 21-29-16/KPB

NK 21-29-20/KPB

NK 22-30-13/KPB

NK 22-30-16/KPB

NK 22-30-20/KPB

NK 22-30-23/KPB

NK 24-32-16/KPB

NK 24-32-20/KPB

NKS 24-37-20/KPB

NK 25-33-16/KPB

NK 25-33-20/KPB

NK 25-37-17/KPB

NK 25-37-30/KPB

NKS 25-38-20/KPB

NK 26-34-16/KPB

NK 26-34-20/KPB

NK 28-37-20/KPB

NK 28-37-30/KPB

NK 28-39-17/KPB

NK 28-39-30/KPB

NKS 28-42-20/KPB

NK 29-38-20KPB

NK 29-38-30KPB

NK 30-40-20KPB

NK 30-40-30KPB

NK 30-42-17KPB

NK 30-42-30 KPB

NKS 30-45-22 KPB

NK 32-42-20 KPB

NK 32-42-30 KPB

NK 32-45-17 KPB

NK 32-45-30 KPB

NKS 32-47-22 KPB

NK 35-45-20 KPB

NK 35-45-30 KPB

NK 35-47-17 KPB

NK 35-47-30 KPB

NKS 35-50-22 KPB

NK 37-47-20 KPB

NK 37-47-30 KPB

NKS 37-52-22 KPB

NK 38-48-20 KPB

NK 38-48-30 KPB

NK 40-50-20 KPB

NK 40-50-30 KPB

NK 40-52-20 KPB

NK 40-52-36 KPB

NKS 40-55-22 KPB

NK 42-52-20 KPB

NK 42-52-30 KPB

NK 42-55-20 KPB

NK 42-55-36 KPB

NK 43-53-20 KPB

NK 43-53-30 KPB

NKS 43-58-22 KPB

NKI 5-15-12 KPB

NKI 5-15-16 KPB

NKI 6-16-12 KPB

NKI 6-16-16 KPB

NKI 7-17-12 KPB

NKI 7-17-16 KPB

NKI 9-19-12 KPB

NKI 9-19-16 KPB

NA 10-22-13

NKI 10-22-16

NKI 10-22-20

NA 12-24-13

NKI 12-24-16

NKI 12-24-20

NA 12-24-22

NKI 15-27-16

NKI 15-27-20

NA 15-28-13

NA 15-28-23

NKI 17-29-16

NKI 17-29-20

NA 17-30-13

NA 17-30-23

NKIS 17-37-20

NKI 20-32-16

NKI 20-32-20

NA 20-37-17

NA 20-37-30

NKIS 20-42-20

NKI 22-34-16

NKI 22-34-20

NA 22-39-17

NA 22-39-30

NKI 25-38-20

NKI 25-38-30

NA 25-42-17

NA 25-42-30

NKIS 25-47-22

NKI 28-42-20

NKI 28-42-30

NA 28-45-17

NA 28-45-30

NKI 30-45-20

NKI 30-45-30

NA 30-47-17

NA 30-47-30

NKIS 30-52-22

NKI 32-47-20

NKI 32-47-30

NA 32-52-20

NA 32-52-36

NKI 35-50-20

NKI 35-50-30

NA 35-55-20

NA 35-55-36

NKIS 35-58-22

NKI 38-53-20

NKI 38-53-30

NA 120-150-30

NA 120-165-45

NA 130-165-35

NA 130-180-50

NA 140-175-35

NA 140-190-50

NA 140-190-40

NA 160-200-40

NA 170-215-45

NA 180-225-45

NA 190-240-50

NA 200-250-50

NA 220-270-50

NA 240-300-60

NA 260-320-60

NA 280-350-69

NA 300-380-80

NA 320-400-80

NA 340-420-80

NA 360-440-80

NA 380-480-100

RNA 14-22-13

RNA 16-24-13

RNA 20-28-13

RNA 22-30-13

RNA 25-37-17

RNA 30-42-17

RNA 35-47-17

RNA 42-55-20

RNA 48-62-22

RNA 52-68-22

RNA 58-72-22

NA 10-22-13

NA 12-24-13

NA 15-28-13

NA 17-30-13

NA 20-37-17

NA 25-42-17

NA 30-47-17

NA 35-55-20

NA 40-62-22

NA 45-68-22

NA 50-72-22

NUTR 20

NUTR 20-52

NUTR 25

NUTR 25-62

NUTR 30

NUTR 30-72

NUTR 35

NUTR 35-80

NUTR 40

NUTR 40-90

NUTR 45

NUTR 45-100

NUTR 50

NUTR 50-110

LR605-NPPU

LR50/5-NPPU

LR50/5-KDDU

LR50/5-KDD

LR606-NPPU

LR50/6-NPPU

LR607-NPPU

LR607-NPP

LR50/7-NPPU

LR608-NPPU

LR6000-NPPU

LR6000-NPP

LR6000-NPPU

LR5000-NPPU

LR5000-NPP

LR200-NPP

LR200-NPPU

LR5200-KDD

LR5200-KDDU

LR5200-NPPU

LR6001-NPPU

LR6001-NPP

LR5001-NPPU

LR5001-NPP

LR201-NPP

LR201-NPPU

LR201-KDDU

LR5201-KDD

LR5201-KDDU

LFR5201-NPP

LR5201-NPP

LR5301-NPPU

LR6002-NPPU

LR5002-NPPU

LR5002-NPP

LR202-NPP

LR202-NPPU

SLR202-NPPU

LR5202-KDD

LR5202-KDDU

LR5202-NPPU

SLR5202-NPPU

LR5202-NPP

LR5302-NPPU

LR5003-NPPU

LR5003-NPP

LR203-NPP

LR203-NPPU

LR5203-KDD

LR5303-NPPU

LR5004-NPPU

LR5004-NPP

LR204-NPP

LR204-NPPU

LR5204-NPP

LR5204-KDD

LR5204-KDDU

LR5204-NPPU

SLR5204-NPPU

LR5304-KDD

LR5304-KDDU

LR5304-NPPU

LR5005-NPPU

LR5005-NPP

LR205-NPP

LR205-NPPU

SLR205-NPPU

SLR205-NPP

LR5205-NPP

LR5205-KDD

LR5305-KDDU

LR5305-NPPU

LR5006-NPPU

LR5006-NPP

LR206-NPP

LR206-NPPU

LR5206-KDD

LR5206-KDDU

LR5206-NPPU

LR5306-KDD

LR5306-KDDU

LR5306-NPPU

LR5007-NPPU

LR207-NPP

LR207-NPPU

LR5207-KDD

LR5207-KDDU

LR5207-NPPU

LR5207-NPP

LR5307-KDD

LR208-NPPU

LR5208-KDD

LR5208-KDDU

LR5208-NPPU

LR5308-KDD

LR5308-KDDU

LR5308-NPPU

LR209-NPP

LR209-NPPU

 

 

 
 

نظرات

ثبت نظر